โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

รมต.ว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธี MOU มทร.ศรีวิชัย กับกรมการขนส่งทางราง

เมื่อวันที่  23 กันยายน 2564  มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง”ระหว่างกรมการขนส่งทางราง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และดร.อาศิส อัยรักษ์ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบรางเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง”ระหว่างกรมการขนส่งทางรางกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting โดยมีศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้ร่วมลงนามในพิธีฯ ซึ่งพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง”เป็นการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ของกรมการขนส่งทางราง กับ หน่วยงานทั้ง 6 ฝ่าย โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามในฐานะประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และนายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวรายงานในพิธีฯ