ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มทร.ศรีวิชัย เตรียม นศ. สู่ นักภาษี

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ดร.ลมุล เกยุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่นักภาษีอากรในระดับปฏิบัติการ (Tax Junior) ในระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากสมาคมผู้สอบบัญชีและภาษีอากรแห่งประเทศไทย มาอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้