ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย และคณะผู้บริหาร 
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ นักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาพิการ ในการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 โดย รศ.ทวี เชื้อสุวรรณทวี เป็นประธานอนุกรรมการการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาฯ ระดับภาค ซึ่งมีกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันต่างๆประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกลุ่มนักศึกษาสถาบันขนาดเล็ก ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยชุมชนปัตตานี วิทยาลัยชุมชนยะลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสตูล และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
ณ ห้องประชุม 2 อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย