ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการตลาดเชิงรุกสู่แหล่งวัฒนธรรม

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการตลาดเชิงรุกสู่แหล่งวัฒนธรรมกิจกรรมย่อยที่ 1 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) สู่จิตกรรม Street Art ชุมชนแหลมสน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยาภรณ์ ดำจุติ เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และนักศึกษาสาขาศิลปกรรมและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในการออกแบบภาพวาด ลงพื้นที่เพื่อจัดทำ Street Art ภายในชุมชน