ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2564   ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบ นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจในการเข้ามาบริหารงาน ซึ่งได้มีการมอบของที่ระลึก จากผลงานนวัตกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเสม็ดขาว ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 และชุดอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแสกนใบหน้า พัฒนาระบบตรวจสอบความเคลื่อนไหวบุคคลด้วยเซนเซอร์ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งได้มีการนำมาติดตั้งบริเวณทางเข้าสำนักงานองการบริหารส่วนจังหวัดตรัง

นอกจากนั้นได้มีการหารือด้านความพร้อมในการสนับสนุนการทำงาน ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยได้มีการนำเสนอผลการทำงาน และพื้นที่เป้าหมายเพื่อทำงานร่วมกันในอนาคต และนอกจากนั้น อธิการบดียังได้ให้กำลังใจ การทำงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสCOVID-19  และบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตร ท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และการสร้างอาชีพทางเลือก เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชาวจังหวัดตรังได้กลับมาเข้าแข็งอีกครั้ง โดยมหาวิทยาลัยมีความยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นไปตาม วิสัยทัศน์  (Vision)และพันธกิจ (Mission) ตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย