ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรม

ระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2563 สำนักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรม ณโรงแรมสงขลา เมอเมด จังหวัดสงขลา สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านภาษาด้านนวัตกรรมทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับอาจารย์นักศึกษาและกลุ่มวิสาหกิจวัฒนธรรมและเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมต่อการสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรมเป็นการเชื่อมเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งบุคลากรภายในและภายนอกจำนวน 10 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ดบ้านล่าง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชะมายเครื่องแกง ประชาคมวัฒนธรรมเมืองทุ่งสงชุมชนวิถีพุทธคลองแดน กลุ่มแม่บ้านท่ามะปรางสามัคคี ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทะเลสาบสงขลา ชมรมรักโนราท่าข้าม พิพิธภัณฑ์โนราเติมวิน วาด และ กลุ่ม SIKAO STREET ART ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการจัดโครงการในครั้งนี้กลุ่มวิสาหกิจต่างๆสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้จริง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัว