ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรม

มทร ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรม เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมโดยแบ่งเป็น กลุ่มบรรจุภัณฑ์ กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มของที่ระลึก และกลุ่ม street Art ซึ่งจะมีวิทยากรประจำกลุ่มคอยแนะนำแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดในพื้นที่และชุมชนต่อไป