ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการระบบเตือนภัยมลพิษทางอากาศสำหรับเทศบาลนครสงขลาเมืองอัจฉริยะ

จากนโยบายประเทศ กำหนดให้ประเทศไทยเดินหน้าพัฒนา "เมืองอัจฉริยะ" หรือ "Smart City" อย่างเต็มตัว ดังนั้นปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดสงขลานับวันยิ่งทวีความรุนแรงเป็นอย่างมาก นับวันยิ่งมีปริมาณการปล่อยPM2.5 เพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นปัญหาสุขภาพที่มาจากมลพิษทางอากาศส่วนใหญ่กระทบต่อประชาชน นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้พัฒนานวัตกรรมระบบเตือนภัยมลพิษทางอากาศสำหรับเทศบาลนครสงขลาเมืองอัจฉริยะ เพื่อเป็นการแจ้งเตือนค่าของฝุ่น มลพิษทางอากาศได้อย่างรวดเร็ว โดย รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย) ดร.ณัฐพล แก้วทอง หัวหน้างานวิจัยโครงการระบบเตือนภัยมลพิษทางอากาศ สำหรับเทศบาลนครสงขลาเมืองอัจฉริยะ อาจารย์ธนากร อินทสุทธิ์ นักวิจัยโครงการระบบเตือนภัยมลพิษทางอากาศสำหรับเทศบาลนครสงขลาเมืองอัจฉริยะ

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว : รายการปักหมุดปักษ์ใต้ ตอน ชุมชนอัจฉริยะรู้ทันฝุ่น ผลิตรายการโดย NBT Songkhla ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564