ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่จัดโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา กิจกรรมย่อยที่1 การอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน ซึ่งเป็นพื้นที่ MOU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก่ประชาชนในชุมชน และเพื่อให้คนในชุมชนสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  สามารถชมประมวลภพได้ทีนี้ คลิก