ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน กับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน กับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสมิหลา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลาสำหรับการลงนามในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้เกิดความตระหนักในการรับผิดต่อสังคมและความสำคัญในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาชุมชน การยกระดับเศรษฐกิจของชุมชน ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นด้วยฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และทุนทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการทรัพยากร การจัดการหน่วยงานเครือข่าย การบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่าง ๆ ให้เชี่ยวชาญทันเหตุการณ์สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดองค์ความรู้ใหม่ อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระดับชุมชนและระดับภูมิภาคด้วยหลักวิชาการ ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นสมควรทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดกระบี่