ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. สุวัจน์ ธัญรส ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีการรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชยานนท์ กฤตยาเชวง นายสาธิต. พุทธชัยยงค์ และศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องโถงสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา