ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ ระหว่างกัน เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภาคการศึกษาถัดไป ได้รับแนวทางในการนำเสนอผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา และเพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชา ได้มีโอกาสรับชมการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ