โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 162-1/2561

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 162-1/2561 โดยมี รศ.ดร.สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวาระการประชุมดังกล่าว รศ.ดร.สุพจน์ เฟื่องฟูพงศ์ ได้มอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้ เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุห์ดี นิเซ็ง อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร วิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับรางวัล Silver Prize และ Special Award from INNOPA ผลงาน : Biodiesel Production Reactor by Circulation Process though Microwave Irradiation Coupled with Static Mixer และมีวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มทร.ศรีวิชัย