ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมหารือวางนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต้อนรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมหารือวางนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2566ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมคณะผู้บริหารทั้ง 3 สังกัด ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่ภายในวิทยาเขตตรัง นำโดย ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก่อนที่จะมี การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 223 - 1/2566 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสานักงานวิทยาเขตตรัง ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อำเภอสิเกาจังหวัดตรัง และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings ต่อไป

.