ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนานักศึกษา

ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนานักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (08203) หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีการบรรยายหัวข้อ “การออกแบบสื่อเพื่อการพัฒนานักศึกษา” และการฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จากวิทยากร อาจารย์ณัฐพงษ์ หมันหลี และนายอาลาวีย์ ฮะซานี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก