ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมต้อนรับและร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ Universiti Malaysia Sarwak (UNIMAS) ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา