ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร. ศรีวิชัย ตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยชมรมยุวกาชาด จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  ส่งผลให้จังหวัดตรังมีจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มมากขึ้น ชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร. ศรีวิชัย ตรัง ภายใต้การบริหารงานโดย ผศ.      ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้สนับสนุนการดำเนินงาน “โครงการอาสาทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์  ปีที่1”

ชมรมอาสายุวกาชาด วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เปิดรับบริจาค เงินสมทบทุน และสิ่งของอุปโภค บริโภค จากการสำรวจความต้องการสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามของจังหวัดตรัง  อ.จิรัชญา บุญช่วย ที่ปรึกษาชมรม กล่าวว่า จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVI-19 ในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนจึงได้ทำโครงการ อาสาทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ปีที่1 โดยการดำเนินกิจกรรมจะต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันCOVID -19 จึงจัดทำการประชาสัมพันธ์ เปิดรับบริจาค เงินและสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็น ผ่านระบบออนไลน์ และนำเงินส่วนหนึ่งจากชมรมอาสายุวกาชาดร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคตามความต้องของโรงพยาบาลสนามในแต่ละพื้นที่ โดยอาจารย์ที่ ปรึกษาชมรม และตัวแทนนักศึกษา จากชมรมอาสายุวกาชาด ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วยCOVID-19ในจังหวัดตรังและได้ทำการส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ให้กับโรงพยาบาลสนามทั้ง 3 แห่ง ของจังหวัดตรัง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ณ ลานจอดรถชั้น 10  โรงพยาบาลศูนย์ตรังโดย ได้ทำการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากโรงพยาบาลตรัง ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง จากนั้นได้เดินทางไปยัง โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ณ อาคารยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง และได้ร่วมให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามแต่ละพื้นที่อีกด้วย