ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

เดินตามรอยศาสตร์พระราชาสู่บัณฑิตผู้มีจิตบริการ ศาสตร์ความรู้ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน

 

นศ.คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ลงแขกดำนา เยี่ยมชมสวนสุขภาวะครัวเรือนแบบยั่งยืน และล่องเรือศึกษาธรรมชาติ พื้นที่ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง จัดโครงการเดินตามรอยศาสตร์พระราชาสู่บัณฑิตผู้มีจิตบริการ ศาสตร์ความรู้ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน พื้นที่ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นพื้นที่ ที่ทางคณะศิลปศาสตร์และทางชุมชน ตะโหมดมีความสัมพันธ์ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งในครั้งนี้ชุมชนตะโหมด มีความต้องการให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาเรียนรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมทางการท่องเที่ยว   เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการให้บริการของคนในชุมชน และยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งการทำกิจกรรมดังกล่าวนอกจากไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ ความคิด และทักษะด้านอารมณ์อีกด้วย