ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะครุศาสตร์ฯ จัดอบรมหลักสูตรอยากเป็น You Tuber สำหรับเกษตรออนไลน์ต้องทำไง

ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  ได้จัดหลักสูตรอยากเป็น You Tuber สำหรับเกษตรออนไลน์ต้องทำไง จากการคัดเลือกพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดรุ่นที่ 1 ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ วิสาหกิจชุมชน องค์กรรัฐบาล และเอกชน เข้าร่วมฝึกทักษะเบื้องต้นด้านการเขียน Content เพื่อเล่าเรื่องด้วยภาพ เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกับภาพเคลื่อนไหว  สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชม โดยมีการฝึกปฏิบัติจริงถ่ายทำชื้นงานลง You Tuber โดยใช้สมาร์ทโฟน ถ่ายทอดเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ ตลอดจนการใช้ช่อง You Tuber เป็นช่องทางการหารายได้ของเกษตรกรยุคดิจิทัล  ณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย