ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

หลักสูตร ระบบการบริหารจัดการน้ำการเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) โดยได้รับงบประมาณสนับสุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ชื่อหลักสูตร ระบบการบริหารจัดการน้ำการเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things for smart agriculture watering management system) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ในการบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะผ่าน Application บน Smartphone และสร้าง Dashboard สำหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมและรายงานผ่านทาง internet  สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบ Datalogger โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงและมีการฝึกภาคปฏิบัติงานสร้างระบบจริงใช้อุปกรณ์จริง โดยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะพร้อมด้วยชุดเซนเซอร์ เช่น วัดอุณหภูมิ/ความชื้นในอากาศ วัดค่าความชื้นในดิน วัดค่าความเข้มแสง และระบบควบคุมการทำงานระบบจ่ายน้ำ หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำการเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IOT ถือเป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังให้เกิดทักษะ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและสามารถประยุกต์ใช้งาน Internet of Thing ในการพัฒนาเกษตรกรรมในงานอาชีพ และเพื่อต่อยอดการทำการเกษตรทั่วไปให้เป็นการเกษตรสมัยไหม่หรือ Smart-Farm ได้

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์  อาจารย์สุธาพร เกตุพันธ์ อาจารย์รุ่งโรจน์ จีนด้วง และวิทยากรผู้ช่วยเป็นนักศึกษา จากสาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ศึกษาดูงานในสถาที่จริงจากสถานประกอบการด้านการเกษตรได้แก่ ฟาร์มเห็ดเขาหมาก อำเภอร่อนพิบูลย์ และ สวนผักคุณครู อำเภอนาบอน โดยมีผู้เกษตรกรผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน  ๓๐ คน  ระยะเวลาในการโครงการจำนวน  ๓  วัน(ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษจิกายน 2563)  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่