ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย นำเสนอผลงานเด่น คว้ารางวัลวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2021) 


.
งาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา คัดสรรผลงานวิจัยเด่น เพื่อเข้ารับการพิจารณา พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการ ในงานThailand Research Expo 2021 โดยมีคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิประธานคณะทำงานขยายผลธนาคารปูม้า ตลอดจนคณะผู้บริหารเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 9 ราชมงคล เยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัล โดยมีผลงานของนักศึกษา มทร.ศรีวิชัยได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย 1.ได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมสายอุดมศึกษาระดับดีมาก ในจิตรกรรมไทยประเพณีสร้างสรรค์ ชุด "ภาพสะท้อนปริศนาธรรมกายนคร" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ระดับดีเด่น และรางวัลเหรียญเงิน การประกวดนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา กลุ่มด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model ผลงานเครื่องนำคืนแอลกอฮอล์จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้รังสีอาทิตย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ระดับดี และรางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมระดับอุดมศึกษากลุ่มด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ระดับปริญญาตรี) ผลงานหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื้อในอาคาร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ4.รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ระดับดีมาก และรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา กลุ่มด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์(ระดับปริญญาตรี) ผลงานหุ่นยนต์ดับเพลิงขั้นต้นควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัล Silver Award จากผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวจากคณะเกษตรศาสตร์ และรางวัลการประกวด “ธนาคารปูม้าชุมชน” เพื่อความยั่งยืน และฟื้นปูม้าคืนสู่ทะเลไทย โดยได้รับรางวัลชมเชย ธนาคารปูม้าบ้านหยงสตาร์ จังหวัดตรัง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเห็ด จังหวัดตรัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา และคณะทำงานด้านการวิจัย พร้อมผลักดันไปสู่การพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อไป