ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ส่งมอบผลงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ประธานกล่าวต้อนรับ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมคณะ ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจโดย นางสาวธนัธิดา แก้วหวังสกูล ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการส่งมอบผลงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พื้นที่จังหวัดสตูล ในการนี้กิจกรรมการส่งมอบผลงาน และส่งมอบผลงานทั้ง 13 สถานประกอบการ
ในการนนี้ยังได้พูดคุยเสวนาในหัวข้อแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการการยกระดับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิจัย
โดย นายเจนต์วิทย์ นาคแท้ จากพัฒนาการจังหวัดสตูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสตูล