ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

เปิดกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม2562 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และจัดสรรพื้นที่สำหรับเป้นแหลงเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน อีกทั้งยังไม่เป็นการสร้างเครื่อข่ายธุรกิจที่ก่อให้เกิดวิสาหกิจขนาดย่อมภายในมหาวิทยาลัย และมอบรางวัลการให้กับนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย สงขลา