ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

แปรรูปขยะชุมชนผสมเป็นกระถางต้นไม้ซีเมนต์และระดมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ให้กับวัดสามกอง อ.เมือง จ.สงขลา

วิศวะ มทร.ศรีวิชัย แปรรูปขยะชุมชนผสมเป็นกระถางต้นไม้ซีเมนต์และระดมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ให้กับวัดสามกอง อ.เมือง จ.สงขลา ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วม มอบกระถางต้นไม้ซีเมนต์ผสมขยะชุมชนให้กับเจ้าอาวาสวัดสามกอง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ลักษณะกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นการสร้างจิตอาสาเพื่อทำนุบำรุงศาสนาและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่จะนำขยะจากชุมชนมาใช้ประโยชน์ และถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานอย่างมีกระบวนการ หรือการทำงานเป็นทีม และทำกิจกรรมกับชุมชนและองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐโดยการเป็นจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดสามกอง ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ​โดยมีชาวบ้านในชุมชนรวมกินกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก