ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก ก่อนOn site

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับกรมควบคุมโรค ที่12 สงขลา  สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และจัดรถตรวจพระราชทาน จำนวน 2 คัน  โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ     พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย  นำมาให้บริการในการตรวจคัดกรองเชื้อโรคโควิด -19   เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ      ในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย จะมีการตรวจคัดกรอง ในทุกๆวิทยาเขต ในการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่จะเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอน On site