ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 15 คน ร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แนะนำ มทร.ศรีวิชัย แนะนำข้อบังคับและการนำเสนองบประมาณของ มทร.ศรีวิชัย จากนั้นพิจารณาการเลือกประธานกรรมการพร้อมแบ่งกลุ่มคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดย พล.ต.ท.วรรณรัตน์ คชรัตน์ ได้รับเกียรติเป็นประธาน และนายประดิษฐ์ วัชระดนัย เป็นรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย