ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติราชมงคล ครั้งที่4

             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติราชมงคล ครั้งที่4 ระหว่าง วันที่  18 -20 พฤษภาคม 2565 ณ  Royal Cliff Grand Hotel Pattaya 

นายวสวัตติ์  ริยาพันธ์ (ศิษย์เก่าหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์) ได้รับ โล่รางวัลดีเด่น และรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 ภายใต้แนวคิด "9 ราชมงคลขับเคลื่อน นวัตกรรมนำเศรษฐกิจ ปลูกแนวคิดเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "

            อาจารย์ดร.รื่นฤทัย  รอดสุวรรณ นายวสัตติ์  ริยาพันธ์ (ศิษย์เก่าหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์)
และ นายกฤษฎา  พ่อไชยราช
  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อนิเมชั่นตำนานโนรา

            อาจารย์ ดร.รื่นฤทัย  รอดสุวรรณ และ นายปัญจธรณ  กุลกาญจนาภิบาล  ได้รับเหรียญทองแดง รามเกียรติ์สู่ตะลุงใต้

            นายนิอัสฮารี  แวโด, นายภูชิต  อาดำ และ นายกฤฎา พ่อไชยราช ได้รับเหรียญเงิน ชุดประกอบสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปียนมรดกวัฒนธรรม  ด้านอาคารย่านเมืองเก่าสงขลาด้วยนวัตกรรมกระดาษจากออดิบ