ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ขนอม ร่วมกับ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ภาคีเครือข่ายอำเภอขนอม MOUผ่านระบบออนไลน์ #จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ (Smart farming)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ร่วมกับ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายอำเภอขนอม #ร่วมลงนามเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ #จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ (Smart farming)

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย โดยนายสมนึก

แพงวาปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), นายอนุชา สวัสดิรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท้องเนียน, นายกิตติ์ณพงศ์ วงศ์เกลี้ยง เกษตรอำเภอขนอม กรมส่งเสริมการเกษตร, นางสาวอภิรมย์ มนัส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขนอม และ นายจิโรจน์ สำแดง นายอำเภอขนอม ร่วมลงนามเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ (Smart farming) บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เลขที่ 99 หมู่ 4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม กล่าวว่า “นับเป็นนิมิตหมายที่ดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ได้เลือกพื้นที่ของวิทยาลัยฯ ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สมัยใหม่ (Smart farming) และเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เสริมสร้างทักษะให้เป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริง เตรียมพร้อมสู่การพัฒนาแห่งอนาคตภายใต้แนวคิดผลิตได้ ขายเป็น”

นายสมนึก แพงวาปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมผลักดันโครงการของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) Smart farming ถือเป็นโครงการที่ทาง ปตท. สนับสนุนให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ชุมชน โดย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม เป็นพื้นที่มีความพร้อมในการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ (Smart farming) อย่างเป็นรูปธรรม เราคาดหวังว่าจะได้มีการแบ่งปันองค์ความรู้ที่เรามีให้กับคนในพื้นที่ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในประกอบอาชีพได้ และ ปตท. ยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน"

โดยเป้าหมายของความร่วมมือ คือ 1) เพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนและผู้สนใจ ได้มีพื้นที่ทำกิน สร้างงาน สร้างรายได้ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทำเกษตรสมัยใหม่ ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 2) มุ่งหวังในการสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชน เพื่อสามารถนำไปสร้างอาชีพของตัวเองที่มั่นคงและยั่งยืน  3) เพื่อร่วมกันพัฒนาการเกษตรให้เป็นเกษตรกรรมสมัยใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการแบบระบบ IoT  4) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน โดยส่งเสริมการทำงานในรูปแบบการสร้างภาคีเครือข่าย ให้เป็นพลังร่วมที่มีความเข้มแข็งในการช่วยเหลือดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ 5) มุ่งหวังให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ และแหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพร อันจะเกิดประโยชน์ในทางการแพทย์ ต่อชุมชนและประชาชน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ถือเป็นความช่วยเหลือ และพัฒนาชุมชนโดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทางกฎหมาย