ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ทั้ง 9 แห่ง   โดยมีศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พร้อมด้วย ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด ประธานคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   เพื่อร่วมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ พัฒนาความร่วมมือในการพัฒนากำลังคน บุคลากรของทั้งสองฝ่าย พัฒนาความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ขอบเขตของความเข้าใจร่วมกัน การให้ค าปรึกษาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ บนพื้นฐานหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ อีกทั้งเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร สถานที่ และการฝึกอบรมทาง วิชาชีพ เพื่อยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนา การวิเคราะห์ทดสอบ การรับรองมาตรฐาน ณ​ มทร.ศรีวิชัย