ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ขอแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตร

    เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษษราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวมาริสา ณรงค์รัตน์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา รางวัลรองชนะเลิศ โครงงานดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ มนุษศาสตร์ และการจัดการ เรื่อง การปรับปรุงค่าสัดส่วนการทางานสาหรับกระบวนการผลิต O-Ring SH อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล สถานประกอบการที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท ไทยเอ็นโอเค จำกัด ณ ห้องประชุม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่