ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

สภามหาวิทยาลัยฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมต้อนรับนายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวฒิสภา และ เยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และ สิ่งประดิษฐ์และ สินค้าแปรรูป ผลงานของอาจารย์ นักศึกษา และกลุ่มชุมชน ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำวิชาการเผยแพร่ สู่ชุมชนที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่