ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน “บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม” มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย นำทัพ ทีมนักวิจัย และชุมชน นำเสนอนิทรรศการผลงานนิทรรศการป่า เขา นา เล บน Positioning ของมหาวิทยาลัย “นวัตกรรมเพื่อสังคม”
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นักวิจัย และชุมชน จัดนิทรรศการป่า เขา นา เล บน Positioning ของมหาวิทยาลัย “นวัตกรรมเพื่อสังคม” ต่อ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน "บทบาทมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ : นวัตกรรมการสร้างเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นและภูมิวัฒนธรรม" ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมดุหยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ประกอบไปด้วย ผลงานวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อันดามันตอนล่างบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กระบี่ ตรัง สตูล) ภายใต้แผนงานการพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 แผนงานการพัฒนาระบบการผลิตความรู้และกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ แผนงานโครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล ตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ชุมชนลุ่มน้ำตรังและชายฝั่งจังหวัดตรัง บนวิถีเมืองตรังคุณค่าแห่ง : เขา ป่า นา เล ตลอดจนติดตามผลงานการพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่การแข่งขันในตลาดยุคใหม่ เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของวิถีชุมชน : การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนนวัตกรรมสู่ Local Business ด้วย

ทั้งนี้ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วย บพท. ได้สรุปภาพว่าผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ให้โครงสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัด ซึ่งปัจจุบัน บพท. ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวง อว. และภาคีพัฒนาในพื้นที่ ให้การสนับสนุนทุนวิจัยผ่าน 6 แผนงาน ครอบคลุมพื้นที่ 46 มหาวิทยาลัย 54 จังหวัด ทั้งนี้ อว. และมหาวิทยาลัยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามนโยบายขับเคลื่อนไทยของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกด้วย
.
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
#กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม