ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

MOU คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย สงขลา