ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย สร้างตู้อบแสงอาทิตย์ ผลิต “ติหมา” เพิ่มยอดขาย สร้างรายได้สู่ชุมชน