ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มหาวิทยาลัยนวัตกรรมกับการหารายได้"

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย(Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  รับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "มหาวิทยาลัยนวัตกรรมกับการหารายได้" โดย ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช   บรรยายการคิดค้นตการหารายได้  จากการทำการตลาดในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การเรียนการสอน วีธีการสอน  ซึ่งความต้องการตลาดเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ การต่อยอดจากการเรียนการสอน   วิชาการ งานวิจัยการร่วมมือกับบริษัทเอกชน  การบริการวิชาการ ตามแผนยุทธศาสตร์และอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยการนำนวัตกรรมด้านต่างๆนำมาใช้

พื้นที่สงขลา :   โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเมืองสงขลาน่าอยู่  1.นวัตกรรมเพื่อสื่งแวดล้อม 2.  นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว / ท่องเที่ยวชุมชน 3 .นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ/ผู้สูงอายุ 4.นวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย 5.นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  : โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยนวัตกรรม 1.นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ามังคุด  2.นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์เกษตร 3.นวัตกรรมเพื่อสืบสานอาชีพพระราขทาน : การเลี้ยงโคนม 4. นวัตกรรมเพื่อการจัดการท่องเที่ยว

พื้นที่ตรัง : โครงการขับเคลื่อนเสรษฐกิจและสังคมภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยนวัตกรรม 1.การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2.นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 3.นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มสักยภาพกาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมงชายฝั่ง   โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารวมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่