ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

เสวนาเชิงนโยบาย "การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในยุค Disruptive"

เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน 2563 งานสภามหาวิทยาลัย จัดเสวนาเชิงนโยบาย "การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในยุค Disruptive" โดย ศ.อุทัยรัตน์ ณ นคร นายสาธิต พุทธชัยยงค์ นายสลิล โตทับเที่ยง ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ  เสวนาเสนอแนะแนวทางในการร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ   แบ่งออกได้เป็นด้าน ๆ ดังนี้ ด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งระยะยาว และหลักสูตรระยะสั้น   การวิจัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน  การนำงานวิจัย การบริการวิชาการ   การหารายได้  โดยมีคณะกรรมการสภา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้ารวมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่