ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายธนวัฒน์ พรหมจินดา ประธานกรรมการบริหาร ๔ สถาบัน นายวรกิจ  อ่าวสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ นางสาวธัญชนก  โสภารัตน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ นายบุญเนตร  ห้องตรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ และนางสาวพัชรี มานะ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ และ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดขึ้น ณ ห้อง 63213 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย