ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานให้พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 3 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยิน 2018 เพื่อเป็เวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัย หรือโครงงาน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากนักวชาการ คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว อันจะเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระกว่างสถาบันการศึกษา เพื่อกรตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป และตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง ณ สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย