ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ : กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ : กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย
เป็นกล่องชุดป้องกันคุณหมอจาก เสมหะ สารคัดลั่นของตัวผู้ป่วย โดยเป็นกล่องหรือชุดฝ่าครอบของตัวผู้ป่วย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไปสู่คุณหมอหรือพยาบาล ซึ่งช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากตัวผู้ป่วยได้ กล่องป้องกันการฟุ้งกระจายมีการนำไปใช้ที่โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลจะนะ 
โรงพยาบาลบางกล่ำ และโรงพยาบาลตรัง