โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

ร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 มทร.ศรีวิชัย จัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 ซึ่งถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ  มีการทำงานอย่างทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และพลังความคิดมาเป็นเวลานาน ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นแนวทางที่จะสานต่อในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยในปีนี้มีคณาจารย์ที่ครบวาระการเกษียณอายุ จำนวน 16 ท่าน ได้แก่ อ.จิราพร ศรีสายะ คณะศิลปศาสตร์  ผศ.เบญจลักษณ์  เข้มคุ้ม คณะบริหารธุรกิจ  ผศ.พศิกา ชำนาญเวชกิจ คณะบริหารธุรกิจ  ผศ.วีระศักดิ์ ตุลยาพร คณะบริหารธุรกิจ  ผศ.ยุทธนา พงศกร คณะบริหารธุรกิจ  อ.ณชพร รัตนาภรณ์ คณะครุศาสตร์ฯ  อ.นิพนธ์ กปิลกาญจน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  อ.ทศพร จันทร์กระจ่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์  อ.เอื้อมพร คงนคร คณะเกษตรศาสตร์  รศ.สมพร ณ นคร คณะเกษตรศาสตร์  ผศ.พัชรินทร์ นวลศรีทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นายสมคิด ยุคง คณะเกษตรศาสตร์ นายประภาส จิตจำนงค์ คณะเกษตรศาสตร์  นายบุญชู  ทองบุญยัง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  นายจำนงค์ ชำนาญกิจ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  นายโผหุ้น  สัตยานุรักษ์ สำนักงานอธิการบดี