ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

MOU ระหว่างสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยและกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายฯ

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ศ.ดร.สวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยและกลุ่มมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคใต้  ในรูปแบบออนไลน์ มีผู้บริหารสถาบันกล่าวคำมั่นในการสนับสนุนึวามร่วมมือตามข้อตกลง ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยทุกษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย สงขลา