ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ระดมความคิดในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 งานสภามหาวิทยาลัย โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย(Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกันระดมความคิดในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

(ด้านการท่องเที่ยว) บรรยายให้ความรู้โดยศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

(ด้านเกษตรอัจฉริยะ) บรรยายให้ความรู้โดย รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร

(ด้านการพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมสู่เมืองสร้างสรรค์) บรรยายให้ความรู้โดย คุณพิชิต วีรังคบุตร

ณ โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่