ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย(Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย(Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ credit : นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย