ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการสนับสนุนให้มีความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านการพัฒนานวัตกรรม

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ดร.นุชลี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนให้มีความร่วมมือ (MOU) การจัดการขยะและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งแบบมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และส่งมอบผลงานการวิจัยเครื่องย่อยพลาสติก ตามโครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะโดยหลัก 3R. ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564" ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยได้รับเกียรติจาก นางสุริยพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน 

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย 
การกล่าวปาถกฐาพิเศษ : การจัดการขยะหรือวัสดุเหลือทิ้ง จากวาระแห่งชาติสู่การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาขยะหรือวัสดุเหลือทิ้งในชุมชนจังหวัดสงขลา 

การบรรยายพิเศษ โดย นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ในหัวข้อ "นโยบายการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม : การจัดการขยะและวัสดุเหลือทิ้งสู่ชุมชนต้นแบบเมืองเขารูปช้าง ซึ่งมี ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย กล่าวความเป็นมาของกิจกรรม การให้การสนับสนุนและความสำคัญของการวิจัย และมี ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์ ผู้อำนวยการแผนวิจัย ได้กล่าวผลการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนต้นแบบเมืองเขารูปช้าง 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการวัสดุเหลือทิ้งและขยะในชุมชนระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
การส่งมอบเครื่องย่อยพลาสติก ให้แกทีมบริหารหมู่บ้านและคณะกรรมการแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 2 

การเยี่ยมชมนิทรรศการวัสดุเหลือทิ้ง สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชนเขารูปช้าง และกิจกรรมการเสวนาการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบที่ดี "รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่างเทศบาลเมืองเขารูปช้าง กับ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จากการวิจัยไปสู่นวัตกรรมเพื่อสังคมเมือง