ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กิจกรรมงานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมงานเทคโนโลยีและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 โดย ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ร่วมชมการแสดงพิธีเปิด "ชุดวิจิตราโนรากินรีศรีวิชัย" จากสำนักศิลปและวัฒนธรรมศรีวิชัย และมีพิธีมอบโล่รางวัล "นักวิจัยดีเด่น" ของวิทยาลัยรัตภูมิ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากนางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ร่วมชมนิทรรศการและการแข่งขันทักษะต่าง ๆ พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา