ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกกล่าวชื่นชมและยกย่องนักศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรตบัตรและของที่ระลึกให้กับนายรัฐพัฒน์ วงพระจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬายูยิสสู . ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย สงขลา