ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

เครือข่ายมูลนิธิพระวิเชียรโมลีฯ ศึกษาดูงานการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562  ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิพระวิเชียรโมลีฯ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครประสานงานมูลนิธิฯ และคณะครูอาสาสมัครชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย เพื่อศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติการจัดดอกไม้ การทำอาหาร โดยอาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้ให้ความรู้ ณ คณะศิลปศาสตร์ นอกจากนี้ร่วมรับฟังการบรรยายแนะนำมหาวิทยาลัย หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทั้งแนะนำอาชีพที่เกี่ยวข้องในสาขาที่เปิดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมกินรี อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากร มทร.ศรีวิชัย