ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ผู้บริหารประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย ประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารจากทุกวิทยาเขตเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน โดยอธิการบดีได้มอบหมายใน 9 ประเด็นหลักในการทำงาน คือ 1. การใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้ได้อย่างคุ้มค่าต่อการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และในกิจกรรมอื่น ๆ ของนักศึกษา 2. งานการเรียนการสอน และงานกิจการนักศึกษา พัฒนานักศึกษา ต้องให้ความสำคัญ และขับเคลื่อนอย่างสอดคล้อง ควบคู่กันไป 3. สร้างหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงพื้นที่และความต้องการของตลาดปัจจุบัน ทั้งสร้างหลักสูตรระยะสั้น ตอบสนองคนทุกข่วงวัย 4. งานด้านบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ต้องสามารถโยกย้าย สับเปลี่ยนเพื่อสนองการเปิดหน้างานใหม่ 5. การเบิกจ่ายของแต่ละไตรมาส จะต้องเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย จะมีผลทั้งที่เป็นโบนัส และบทลงโทษ 6. ทุกหน่วยของมหาวิทยาลัย ต้องมีแผนรายได้จากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งนอกเหนือจากรายได้หลัก 7.ทุกหน่วยงานต้องมีแผนการประหยัดพลังงาน และทรัพยากรอื่น ๆ 8. การเตรียมสถานที่ บุคลากร หลักสูตร และสื่อเทคโนโลยี เพื่อรองรับนโยบายการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 9.บุคลากรต้องให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และสร้างประโยชน์ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องยางนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย