ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561  กองนโยบายและแผนงาน จัดการประชุมรับฟังความคิด (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยมีคณะผู้บริหาร คณจารย์  บุคลากร  เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องประชุมใช้บางยาง มทร.ศรีิวิชัย