ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือเครือข่ายราชมงคล เรียนข้ามมหาวิทยาลัย – สานต่อธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล

มทร.ศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือเครือข่ายราชมงคล เรียนข้ามมหาวิทยาลัย – สานต่อธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ ผศ.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร. ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ) ในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล ณ ศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ มทร.ธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมประชุมหารือและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร. ทั้ง 9 แห่งทั่วประเทศ) ในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล พร้อมด้วย รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวง นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และอธิการบดีบจาก มทร.อีก 8 แห่งคือ มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ มทร.ล้านนา มทร.ศรีวิชัย มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อิสาน ให้การต้อนรับและหารือร่วมกัน ถือเป็นโอกาสดีในการผนึกกำลังพัฒนากลุ่มราชมงคล แลกเปลี่ยนแนวคิดจากการดำเนินงานที่ผ่านมาและการบริการจัดการต่อไป รวมรับฟังนโยบายต่างๆ ตามแนวทางของ อว. งานดังกล่าวจัดขึ้น

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ปลัดกระทรวง กล่าวว่า การร่วมมือกันของ มทร.ทั้ง 9 แห่งครั้งนี้ คือประวัติศาสตร์ของการอุดมศึกษาไทย โดยบันทึกข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับ คือสิ่งสำคัญที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ภาคอุตสาหกรรม และตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและประชาชน เนื่องจากนโยบายของทางรัฐบาลได้มุ่งเน้นการปฏิรูปการอุดมศึกษาครั้งยิ่งใหญ่และต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และก้าวสู่ระดับโลกในอนาคต และการร่วมมือกันในเรื่อง "การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยของนักศึกษา" และ "การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต" คือสิ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาได้มีช่องทางการเรียนรู้มากขึ้น ได้รับในสิ่งที่ต้องการหรือได้สะสมความรู้ความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นพบสิ่งใหม่ เป็นโอกาสทางการศึกษาและการวิชาชีพ ส่วนเรื่องของการสะสมความรู้ในธนาคารหน่วยกิจแบบดิจิทัล ถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนได้อย่างดี สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่บริบทและการใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่หันมาสนใจดิจิทัล สื่อออนไลน์และ Social media มากขึ้น ระบบการเรียนการสอนและความคาดหวังก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไป การร่วมมือกันและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆ ร่วมกัน จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ประเทศไทยและสังคมจะก้าวสู่การพัฒนา นั่นคือเป้าหมายหลักของประเทศและของทุกภาคส่วนที่ต้องบูรณาการร่วมกัน ดังนั้นบทบาทของอุดมศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาให้ก้าวนำและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ อว.พร้อมสนับสนุนในทุกๆ ด้าน และขอให้มีการร่วมมือกันขับเคลื่อนสิ่งดีๆ เหล่านี้ต่อไป เพื่อการอุดมศึกษาไทยก้าวไกลสู้ระดับโลก

.

รศ.ดร.สมหมาย อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ในการลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง มีด้วยกัน 2 ฉบับ คือ การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิต เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และดำเนินการส่งเสริมการการเรียนรู้ทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัยและประสบการณ์ เปิดโอกาสในการเรียนรู้ และการเทียบโอนความรู้จากหน่วยงานอื่น ทั้งหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานมาตรฐานวิชาชีพ การสะสมความรู้ในระบบธนาคารหน่วยกิตด้วยเทคโนโลยีระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล สอดรับกับการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

.

“ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งที่แข็งแกร่ง ความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละ มทร. จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงระบบการเรียนการสอนที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม ปลดล็อคข้อจำกัดเดิม ๆ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาส่งเสริมให้ระบบได้รับการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญยังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน หรือ Lifelong Learning อีกทั้งพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ ในด้าน Re skill/Up skill/New skill ที่สอดรับตามแนวทางของกระทรวง อว. อีกด้วย” สมหมาย กล่าวสรุป

-----------------------------------------

ขอขอบคุณที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรร

#MHESI #มทร.